Aktuality

Proběhl seminář pro žadatele k výzvě OPZ Zaměstnanost

V prostorách kanceláře MAS KJH proběhl ve čtvrtek 8. 2. 2018 seminář pro žadatele k výzvě MAS č. 337/03_16_047/CLLD_17_03_003 z Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Výzva MAS KJH - Zaměstnanost“. Na semináři byly představeny základní parametry výzvy, podporované aktivity, indikátory, způsobilé výdaje, proces hodnocení a výběru projektů a systém IS KP14+; prohlédněte si prezentaci ze semináře. V rámci této výzvy je možné předkládat projektové žádosti zaměřené například na vytvoření nového pracovního místa pro osoby z cílové skupiny, na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům, kteří umístí osoby z cílových skupin na místa, která budou z různých příčin uvolňována (např. z důvodu odchodu do důchodu), na podporu flexibilních forem zaměstnávání a na řadu dalších aktivit. V případě, že plánujete projektovou žádost do výzvy podat, sdělte nám to prosím na e-mail gollova@kjh.cz.

Dita Gollová, 9.2.2018

Nová výzva z OPŽP

Do začátku dubna je možné podávat žádosti o dotaci v rámci programu OPŽP na opatření související s péčí o přírodu a krajinu. V rámci výzev č. 93 a 94 lze žádat o dotace ve rozmezí 60–100 % např. na tyto aktivity v následujících oblastech: krajina v extravilánu obcí – liniové a skupinové výsadby dřevin, stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku...atd. Další oblastí je pak sídelní zeleň (intravilán obcí). Termín předkládání projektových žádostí je u obou výzev 4. 4. 2018. Přečtěte si podrobnější výtah.

Kateřina Valdová, 15.2.2018

Soulad projektů MŠ a ZŠ s výzvou IROP

Vážení starostové a ředitelé MŠ a ZŠ v území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., v posledních dnech se na nás obracíte s dotazy na soulad vašich projektů s MAP Trutnovsko a s plánovanou výzvu IROP Infrastruktura vzdělávání. Přečtěte si proto krátké info: 1) Váš projekt musí být v názvu i obsahu v souladu s připravovanou výzvou, kterou plánujeme vyhlásit 26. února 2018. 2) Váš projekt musí být zaregistrován v MAP Trutnovsko (pro obce Vítězná a Kocbeře ale v MAP Královédvorsko) – pokud nastala změna, musíte ji opravit do 16. 2. 2018 a zaslat v tabulce. 3) případná projektová žádost se pak bude podávat v systému MS2014+ a vyžaduje elektronický podpis.

Kateřina Valdová, 12.2.2018

Seminář pro žadatele k výzvě MAS KJH - Zaměstnanost

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě MAS č. 337/03_16_047/CLLD_17_03_003 z Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Výzva MAS KJH - Zaměstnanost“. Seminář se bude konat ve čtvrtek 8. 2. 2018 od 16 hod na adrese: Regnerova 143, 542 32 Úpice (kancelář MAS). Na programu bude například představení výzvy, jejích parametrů, procesu hodnocení a výběru projektů a další s tím spojená témata. V případě, že se budete chtít semináře zúčastnit, prosíme o potvrzení účasti na e-mail gollova@kjh.cz nejpozději do středy 7. 2. 2018 do 12 hodin. Prostudujte si pozvánku a více informací k vyhlášené výzvě.

Kateřina Valdová, 30.1.2018

První výzva MAS vyhlášena: OPZ - Zaměstnanost

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., vyhlásila dne 29. 1. 2018 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem Výzva MAS KJH - Zaměstnanost. Cílem výzvy je zlepšení postavení osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených na trhu práce a na zvýšení jejich možností na získání dlouhodobého zaměstnání. Příjem žádostí bude probíhat od 29. 1. 2018 od 4:00 hod. do 5. 3. 2018 do 12:00 hod. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Zde naleznete veškeré informace, který se týkají vyhlášené Výzvy MAS KJH - Zaměstnanost. Přečtěte si i celou zprávu o výzvě.

Dita Gollová, 28.1.2018

Myslivecký ples v Čermné

Myslivecký spolek Hubertova výšina v Čermné si vás dovoluje pozvat na tradiční Myslivecký ples, který se koná v sobotu 17. února 2018 od 20.00 v sále místního pohostinství. K tanci a poslechu hraje skupina Black Jack z Hostinného. Součástí plesu je i věcná tombolou se dvěma selaty prasete divokého jako hlavní cenou. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 7.2.2018

Programový výbor schválil podklady pro další výzvu MAS

V tomto týdnu schválil programový výbor Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory podklady pro další připravovanou výzvu MAS. Jednalo se o materiály k výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu, která se týká infrastruktury vzdělávání pro základní a mateřské školy, konkrétně o Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti a Kritéria věcného hodnocení a také novou verzi Interních postupů, které musely být přepracovány dle nových minimálních požadavků z ŘO IROP. Přečtěte si zápis z jednání.

Kateřina Valdová, 1.2.2018

Masopust ve Vítězné

Jste zváni na Obecní masopust, který se koná ve Vítězné v sobotu 10. února 2018. Program začíná v 10 hodin masopustním průvodem, pokračuje zabijačkovými hody v obecní zahradě, dále budou odměněny nejlepší masky a od 14 hodin se můžete těšit na vaření s Jiřím Babicou. Po celý den bude hrát hudební skupina Nešlapeto. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 31.1.2018

Nová metoda skladování vody v obci

V průběhu roku 2017 schválil ministr zemědělství pravidla 5. kola příjmu žádostí o poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Podnikatelé v zemědělské výrobě mohou žádat přímou nenávratnou dotaci ve výši 40 % výdajů například na nádrže na zadržení srážkových vod ze střech (nové stavby i rekonstrukce) o minimální kapacitě 6000 litrů včetně okapových systémů na svod vody ze střech, jakožto doplňkového zdroje vody. Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé a začínající podnikatele a o dalších 10 % pro tzv. LFA oblasti. Tento program je tak ideální na podporu pořízení si moderních flexibilních nádrží na zadržení srážkové vody, které splňují nejen určení nádrží a jejich objemovou kapacitu, ale také samotnou myšlenku programu: modernizace, nové technologie a inovativní přístup s ohledem na budoucnost. Přečtěte si více informací.

Kateřina Valdová, 26.1.2018

Hlasování sněmu per-rollam

Ve dnech 16. – 19. ledna 2018 proběhlo hlasování sněmu, a to formou per-rollam, tedy prostřednictvím e-mailového hlasování. Hlasování se svolalo z důvodu urychlené potřeby delegovat některé pravomoci na programový výbor, v tomto případě se jednalo o schvalování dokumentů a podkladů pro jednotlivé výzvy ze všech operačních programů. Delegování na pravomoci ze sněmu (nejvyšší orgán MAS) na programový výbor (rozhodovací orgán MAS) by mělo aktuálně zrychlit administrativní kroky předcházející vyhlášení jednotlivých výzev. Přečtěte si zápis ze sněmu a výsledek hlasování.

Kateřina Valdová, 23.1.2018
Starší zprávy