Aktuality

Pozvánka na vánoční koncert

Dobrý den, srdečně Vás zveme na vánoční koncert našeho sousedského sboru NaŽďár do kostela svatého Jana Křtitele v Horním Žďáru. Uskuteční se v pátek 21. prosince 2018 od 18 hodin. Plakát je zde. S pozdravem a přáním dobrých dnů, Nikola Madževský.

Nikola Madževský, 5.12.2018

Adventní ozdůbková dílnička v Úpici

Městské muzeum a galerie Julie Winterové Mezerové v Úpici srdečně zve na již tradiční adventní ozdůbkovou dílničku. Letos už pošesté zveme všechny, velké i malé, kteří si chtějí vyrobit vánoční ozdobičky z různých materiálů, na tvořivé odpoledne - letos poprvé na Dřevěnce! Těšíme se na Vás v sobotu 8. prosince od 13:00 do 16:30! Pozvánka je zde.

Petr Záliš, 5.12.2018

Místní akční skupina byla podpořena i v roce 2018 dotací Královéhradeckého kraje

Činnost Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. byla v roce 2018 finančně podpořena z dotačního programu Královéhradeckého kraje. Jedná se o finanční podporu z rozpočtu KHK (18RGI01-0017) ve výši 150 000 Kč. Dotace byla využita na udržení profesionálního zázemí společnosti v nových prostorách – vybavení kanceláře IT (NTB, licence, SW). Dotace byla využita i na dofinancování aktivit MAS, jako například exkurze do partnerské MAS Poondavie, Olympiáda pro starší a dříve narozené či spolupráce s MAS v Královéhradeckém kraji a ČR. Informace o veškerých aktivitách jsou na těchto webových stránkách. Cíl projektu – zajištění profesionální úrovně služeb společnosti se podařil splnit. Podpora z Královéhradeckého kraje je pro všechny krajské MAS nesmírně důležitá, a to především pro zachování jejich bezchybného chodu i v dalším programovém období.

Jan Balcar, ředitel MAS KJH, 28.11.2018

V hradeckém Aldisu vystoupí Bratři Ebenové a Robert Křesťan

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 se na pódiu Kongresového centra Aldis v Hradci Králové potkají dvě výjimečné formace - Bratři Ebenové s kapelou a Robert Křesťan s Druhou trávou. Plakát je zde. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na hkpoint.cz a na ticketpro.cz.

Markéta Chroboková, 28.11.2018

Listopadový sněm MAS 2018

Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 se uskutečnil sněm MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s., jehož se zúčastnilo 41 stávajících partnerů, tím pádem byl usnášeníschopný. Vzhledem k stoletému výročí od vzniku republiky bylo zahájení mnohem slavnostnější, než jindy. Poté se pokračovalo v programu a to kontrolou úkolů z minulých jednání; volila se tříčlenná komise mandátová, návrhová a volební; byl prezentován aktuální stav a zároveň i plán výzev IROP, OPZ i PRV; přijalo se 5 nových partnerů ze soukromého sektoru; volili se členové programového, kontrolního a výběrového výboru a proběhlo také mnoho dalších důležitých bodů programu. Více se dozvíte v celém zápisu ze sněmu. Prezentace k jednotlivým bodům najdete zde. Prohlédněte si také fotogalerii.

Lenka Procházková, 27.11.2018

Aktuální dotace MMR pro obce

Ministerstvo pro místní rozvoj MMR právě otevřelo podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do tří tisíc obyvatel, kde je možné do 28. 2. 2019 předkládat žádosti o dotaci. Podrobnosti jsou zde. MMR otevřelo také podprogram Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, kde je možné předkládat žádosti o dotaci rovněž do 28. 2. 2019. Podrobnosti jsou zde.

Tomáš Mečíř, DRAG, 27.11.2018

Veletrh dotačních příležitostí

V Hradci Králové se uskuteční Veletrh dotačních příležitostí. Konat se bude 6. prosince od 9 hodin na Krajském úřadu. V jeden čas na jednom místě budou mít zájemci příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Podrobnosti jsou zde.

Petr Záliš, 26.11.2018

Regionální konference Venkov 2018

Letošní regionální konference konaná ve dnech 15. a 16. listopadu 2018 byla na téma „Diskuzní fórum zaměřené na evaluaci a průběžné hodnocení realizace Programu rozvoje venkova“. Tato šestá Venkovská konference pořádaná Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory, o.p.s. ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov se konala již popáté v Kulturním domě v Havlovicích, kde přítomné vřele přivítal ředitel místní MAS Jan Balcar. Setkali se zde zástupci jak neziskového sektoru, tak i zástupci obcí, podnikatelé a podobně. Podrobnosti v přiložené tiskové zprávě. Klikněte také na zápis z akce, prezentaci PRV nebo na evaluaci realizace strategií. Prohlédněte si také fotogalerii.

Lenka Procházková, 21.11.2018

Odpadní vody se týkají každého z nás

Aktuálně probíhající výzva 17/2017 MŽP týkající se dotace obcím na budování malých domovních čistíren nabádá zastupitele malých obcí nebo okrajových zástaveb k řešení problematiky nakládání s odpadními vodami. S již platnou novelou vodního zákona se zpřísňují podmínky vlastníků bezodtokových jímek, kteří budou od roku 2021 povinni se zpětnou dvouletou platností doložit legální zneškodnění odpadní vody. Dotace MŽP na soustavu malých ČOV je až 80 % z celkových výdajů. Mimo to, že se zmíněnou výzvou otevírá finančně nejdostupnější možnost obcím, jak naložit s odpadními vodami, podporuje tato akce i stále diskutované téma zadržení vody v krajině a vůbec kvalita odpadních a povrchových vod. A proto se nabízí otázka: Záleží Vám na přírodě?

Barbora Urbanová, VENTURA - VENKOV s.r.o., 19.11.2018

Podklady k jednání sněmu MAS

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 se v havlovickém Kulturním domě bude konat sněm MAS. Pro jednání vám k prostudování předkládáme následující materiály - aktuální jednací řády orgánů MAS: výběrový, kontrolní a programový výbor, sněm MAS, statut MAS, prezentace ke stavu výzev IROP, OPZ, PRV a plán výzev IROP, OPZ, PRV. Dále připojujeme shrnutí stavu partnerů MAS – seznam zájemců o partnerství, Rámcovou partnerskou smlouvu pro nové partnery nebo Formulář pro změnu zastupující osoby k vyplnění. Přikládáme také aktuální složení orgánů MAS jako podklad k volbám do orgánů MAS a také program doprovodné akce – Regionální konference Venkov.

Kateřina Valdová, 12.11.2018
Starší zprávy