Strategie 2014+ realizace - probíhající výzvy


Výzva OPZ – Prorodinná opatření II. – vyhlášení 24. 4. 2019, ukončení 26. 5. 2019


Informace o hodnocení a výběru projektů:
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu Společná doprava dětí do Mraveniště
Prezenční listina z jednání výběrového výboru 25.6.2019
Zápis z jednání výběrového výboru 25.6.2019

Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 – Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 3 – Statut MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Příloha č. 4 - Jednací řády orgánů MAS KJH sněm, kontrolní, výběrový
a programový výbor

Seminář pro žadatele:
Prezentace ze semináře pro žadatele 7. 5. 2019
Pozvánka na seminář pro žadatele 7. 5. 2019

Důležité dokumenty:
Jak postupovat v případě, že chcete získat dotaci z Operačního programu Zaměstnanost
Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

Podpůrné dokumenty:
Pomůcky k identifikaci přímých a nepřímých nákladů
Obvyklé ceny, mzdy/platy (platné od 1. 5. 2018)

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 až 2020 – vyhlášení 1. 4. 2019


Informace o hodnocení a výběru projektů 9.7.2019:
Seznam přijatých žádostí
Seznam vybraných žádostí
Bodové hodnocení žádostí
Zápisy z jednání Výběrového a Programového výboru
Prezenční listiny z jednání Výběrového a Programového výboru

Text výzvy a přílohy:
Text výzvy

Vypsané fiche:
Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC.
Fiche 4 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Fiche 5 - Neproduktivní investice v lesích
Fiche 6 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Dokumenty k výzvě:
Manuál pro hodnocení, způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti
Příloha: Vzor čestného prohlášení ke stavebním pracím
Příloha: Vzor doložení vazby na objekt venkovské turistiky
Postup pro vygenerování a zaslání žádosti o dotaci
Pravidla 19.2.1
Klasifikace - CZNACE
Příručka pro zadávání zakázek PRV 2014 - 2020
Žádost o přístup do portálu EAGRI
Informace pro žadatele o přístup do portálu EAGRI

Přílohy pravidel 19.2.1.
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků
Instrukce pro vyplnění přílohy č.5 Pravidel
Příručka k definici mikro, malých a středních podniků, příklady
Otázky a odpovědi k definici malých a středních podniků
Nepovinná příloha F5 - likvidace odpadu