Strategie 2014+ realizace - probíhající výzvy


Výzva PRV - F1 – Investice do zemědělských podniků,
F2 – Lesnická infrastruktura, F3 – Zemědělská infrastruktura,
F4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností


Text výzvy a přílohy:
Text výzvy

Vypsané fiche:
Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC.
Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků
Fiche 2 – Lesnická infrastruktura
Fiche 3 – Zemědělská infrastruktura
Fiche 4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Dokumenty k výzvě:
Manuál pro hodnocení, způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti
Příloha: Vzor souladu projektu se SCLLD
Příloha: Vzor čestného prohlášení ke stavebním pracím
Příloha: Vzor doložení vazby na objekt venkovské turistiky

Výzva OPZ – Prorodinná opatření – vyhlášení 26. 3. 2018


Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 3 - Statut MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Příloha č. 4 - Jednací řády orgánů MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář pro žadatele 17.4.2018
Pozvánka na seminář pro žadatele 5.4.2018

Důležité dokumenty:
Jak postupovat v případě, že chcete získat dotaci z Operačního programu Zaměstnanost
Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

Podpůrné dokumenty:
Pomůcky k identifikaci přímých a nepřímých nákladů
Obvyklé ceny, mzdy/platy (platné od 1. 5. 2017)

Výzva IROP - Infrastruktura vzdělávání, vyhlášení 26. 2. 2018


POZOR – ZMĚNA VÝZVY (konkr. v textu – prodloužení výzvy a v Příloze č. 2 – formální úpravy)
Text výzvy po změně
Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení po změně

Text výzvy a přílohy:
Text výzvy - změna výzvy, viz výše
Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení - změna výzvy, viz výše

Důležité dokumenty:
Jak postupovat v případě, že chcete získat dotaci z IROP
Interní postupy MAS KJH

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář pro žadatele
Prezentace ze semináře pro žadatele