Strategie 2014+ realizace - probíhající výzvy


IROP - Výzva MAS č. 7 - Infrastruktura vzdělávání III


Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Kritéria Formálních náležitostí a přijatelnosti
Kritéria Věcného hodnocení

Důležité dokumenty:
Interní postupy

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář
Seminář pro žadatele

Kontrolní listy:
Kontrolní list Formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní list Věcného hodnocení

PRV - Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020


Text výzvy a přílohy:
Text výzvy

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář - Fiche 5
Seminář pro žadatele - Fiche 5
Pozvánka na seminář - Fiche 6
Seminář pro žadatele - Fiche 6

Vypsané fiche:
Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC.
Fiche 5 - Neproduktivní investice v lesích
Souhlas se zněním Fiche 5

Fiche 6 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
Souhlas se zněním Fiche 6

Dokumenty k výzvě:
Manuál pro hodnocení, způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti
Příloha: Vzor čestného prohlášení ke stavebním pracím
Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci
Klasifikace CZNACE
Příručka pro zadávání zakázek
Žádost o přístup do portálu EAGRI

Přílohy Pravidel 19.2.1:
PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014–2020
Příloha 5 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků
Instrukce k vyplnění Přílohy 5
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků
Otázky a odpovědi k definici malých a středních podniků
Soulad se SCLLD MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Příloha 10
F5 -příloha likvidace odpadu

Informace o hodnocení a výběru projektů:
Přijaté žádosti

Informace o hodnocení a výběru projektů 10.8.2020:
Přijaté žádosti
Vybrané žádosti
Prezenční listina PV
Prezenční listina VV
Zápis PV
Zápis VV
3. výzva - bodové hodnocení žádostí