Strategie 2014+ realizace - probíhající výzvy


Ochrana životů, zdraví a majetku – vyhlášení 30. 4. 2018


Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti
Kritéria věcného hodnocení

Důležité dokumenty:
Jak postupovat v případě, že chcete získat dotaci z IROP
Interní postupy MAS KJH

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář pro žadatele
Prezentace ze semináře pro žadatele

Výzva PRV - F1 – Investice do zemědělských podniků,
F2 – Lesnická infrastruktura, F3 – Zemědělská infrastruktura,
F4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností


Text výzvy a přílohy:
Text výzvy

Vypsané fiche:
Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC.
Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků
Prezentace ze semináře k F1 – Investice do zemědělských podniků

Fiche 2 – Lesnická infrastruktura
Prezentace ze semináře k F2 – Lesnická infrastruktura

Fiche 3 – Zemědělská infrastruktura
Prezentace ze semináře k F3 – Zemědělská infrastruktura

Fiche 4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Prezentace ze semináře k F4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Dokumenty k výzvě:
Manuál pro hodnocení, způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti
Příloha: Vzor souladu projektu se SCLLD
Příloha: Vzor čestného prohlášení ke stavebním pracím
Příloha: Vzor doložení vazby na objekt venkovské turistiky
Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF
Pravidla 19.2.1

Přílohy Pravidel 19.2.1:
Příloha 5 Pravidel – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP
Instrukce pro vyplnění přílohy č. 5 Pravidel
Příručka k definici mikro, malých a středních podniků, příklady
Otázky a odpovědi k definici malých a středních podniků
Příloha 6 Pravidel – Souhlasné vyjádření krajské pobočky ÚHÚL
Příloha 7 Pravidel – Souhlasné stanovisko MŽP – pastevní areály
Příloha 7 Pravidel – Souhlasné stanovisko MŽP – vodní drůbež
Příloha 7 Pravidel – Souhlasné stanovisko MŽP – lesní cesty
Příloha 8 Pravidel – Potvrzení krajské veterinární správy
Příloha 17 Pravidel – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Metodická příručka k pojmu „jeden podnik“

Seminář pro žadatele:
F1 – Investice do zemědělských podniků 14. 5. 2018
F2 – Lesnická infrastruktura 3. 5. 2018
F3 – Zemědělská infrastruktura 10. 5. 2018
F4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 16. 5. 2018

Výzva IROP - Infrastruktura vzdělávání, vyhlášení 26. 2. 2018


POZOR – ZMĚNA VÝZVY (konkr. v textu – prodloužení výzvy a v Příloze č. 2 – formální úpravy)
Text výzvy po změně
Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení po změně

Text výzvy a přílohy:
Text výzvy - změna výzvy, viz výše
Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení - změna výzvy, viz výše

Důležité dokumenty:
Jak postupovat v případě, že chcete získat dotaci z IROP
Interní postupy MAS KJH

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář pro žadatele
Prezentace ze semináře pro žadatele