Strategie 2014+ realizace - ukončené výzvy


Ochrana životů, zdraví a majetku – vyhlášení 30. 4. 2018


Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti
Kritéria věcného hodnocení

Důležité dokumenty:
Jak postupovat v případě, že chcete získat dotaci z IROP
Interní postupy MAS KJH

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář pro žadatele
Prezentace ze semináře pro žadatele

Informace o hodnocení a výběru projektů:
Zápis ze zasedání Výběrového výboru 12. 7. 2018
Prezenční listina ze zasedání Výběrového výboru 12. 7. 2018
Zápis ze zasedání Hodnoticí komise 24. 7. 2018
Prezenční listina ze zasedání Hodnoticí komise 24. 7. 2018
Zápis ze zasedání Výběrového výboru 24. 7. 2018
Prezenční listina ze zasedání Výběrového výboru 24. 7. 2018
Kontrolní list Obec Havlovice
Kontrolní list Obec Batňovice
Kontrolní list Krajské ředitelství Policie ČR KHK
Kontrolní list Obec Radvanice
Zápis ze zasedání Programového výboru 2. 8. 2018
Prezenční listina ze zasedání Programového výboru 2. 8. 2018
Zápis ze zasedání Kontrolního výboru 2. 8. 2018
Prezenční listina ze zasedání Kontrolního výboru 2. 8. 2018

Výzva PRV - F1 – Investice do zemědělských podniků,
F2 – Lesnická infrastruktura, F3 – Zemědělská infrastruktura,
F4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností


Text výzvy a přílohy:
Text výzvy

Vypsané fiche:
Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC.
Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků
Prezentace ze semináře k F1 – Investice do zemědělských podniků

Fiche 2 – Lesnická infrastruktura
Prezentace ze semináře k F2 – Lesnická infrastruktura

Fiche 3 – Zemědělská infrastruktura
Prezentace ze semináře k F3 – Zemědělská infrastruktura

Fiche 4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Prezentace ze semináře k F4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Dokumenty k výzvě:
Manuál pro hodnocení, způsob výběru projektů, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti
Příloha: Vzor souladu projektu se SCLLD
Příloha: Vzor čestného prohlášení ke stavebním pracím
Příloha: Vzor doložení vazby na objekt venkovské turistiky
Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF
Pravidla 19.2.1

Přílohy Pravidel 19.2.1:
Příloha 5 Pravidel – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP
Instrukce pro vyplnění přílohy č. 5 Pravidel
Příručka k definici mikro, malých a středních podniků, příklady
Otázky a odpovědi k definici malých a středních podniků
Příloha 6 Pravidel – Souhlasné vyjádření krajské pobočky ÚHÚL
Příloha 7 Pravidel – Souhlasné stanovisko MŽP – pastevní areály
Příloha 7 Pravidel – Souhlasné stanovisko MŽP – vodní drůbež
Příloha 7 Pravidel – Souhlasné stanovisko MŽP – lesní cesty
Příloha 8 Pravidel – Potvrzení krajské veterinární správy
Příloha 17 Pravidel – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Metodická příručka k pojmu „jeden podnik“

Seminář pro žadatele:
F1 – Investice do zemědělských podniků 14. 5. 2018
F2 – Lesnická infrastruktura 3. 5. 2018
F3 – Zemědělská infrastruktura 10. 5. 2018
F4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 16. 5. 2018

Informace o hodnocení a výběru projektů:
Seznam přijatých žádostí 1.6.2018
Seznam vybraných a nevybraných žádostí dle fichí
Zápis z jednání programového a kontrolního výboru 2. 8. 2018
Prezenční listina z jednání programového a kontrolního výboru 2. 8. 2018

Výzva IROP - Infrastruktura vzdělávání, vyhlášení 26. 2. 2018


POZOR – ZMĚNA VÝZVY (konkr. v textu – prodloužení výzvy a v Příloze č. 2 – formální úpravy)
Text výzvy po změně
Příloha č. 2 – Kritéria věcného hodnocení po změně

Text výzvy a přílohy:
Text výzvy - změna výzvy, viz výše
Příloha č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti
Příloha č. 2 - Kritéria věcného hodnocení - změna výzvy, viz výše

Důležité dokumenty:
Jak postupovat v případě, že chcete získat dotaci z IROP
Interní postupy MAS KJH

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář pro žadatele
Prezentace ze semináře pro žadatele

Informace o hodnocení a výběru projektů:
Zápis ze zasedání Výběrového výboru 12. 7. 2018
Prezenční listina ze zasedání Výběrového výboru 12. 7. 2018
Zápis ze zasedání Hodnoticí komise 24. 7. 2018
Prezenční listina ze zasedání Hodnoticí komise 24. 7. 2018
Zápis ze zasedání Výběrového výboru 24. 7. 2018
Prezenční listina ze zasedání Výběrového výboru 24. 7. 2018
Kontrolní list Obec Velké Svatoňovice
Kontrolní list ZŠ Malé Svatoňovice
Kontrolní list ZŠ Úpice-Lány
Zápis ze zasedání Programového výboru 2. 8. 2018
Prezenční listina ze zasedání Programového výboru 2. 8. 2018
Zápis ze zasedání Kontrolního výboru 2. 8. 2018
Prezenční listina ze zasedání Kontrolního výboru 2. 8. 2018

Výzva OPZ – Prorodinná opatření – vyhlášení 26.3.2018, ukončení 4.5.2018


Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 - Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 3 - Statut MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Příloha č. 4 - Jednací řády orgánů MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář pro žadatele 17.4.2018
Prezentace ze semináře pro žadatele 17.4.2018
Pozvánka na seminář pro žadatele 5.4.2018

Seminář pro příjemce:
Pozvánka na seminář pro příjemce 27.11.2018
Prezentace ze semináře pro příjemce 27.11.2018

Důležité dokumenty:
Jak postupovat v případě, že chcete získat dotaci z Operačního programu Zaměstnanost
Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

Podpůrné dokumenty:
Pomůcky k identifikaci přímých a nepřímých nákladů
Obvyklé ceny, mzdy/platy (platné od 1. 5. 2017)

Výzva OPZ Zaměstnanost, vyhlášená 29.1.2018, ukončená 5.3.2018


Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 - Statut MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Příloha č. 3 - Jednací řády orgánů MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Důležité dokumenty:
Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: www.esfcr.cz/dokumenty-opz

Podpůrné dokumenty:
Pomůcky k identifikaci přímých a nepřímých nákladů
Obvyklé ceny, mzdy/platy (platné od 1. 5. 2017)
Regionální statistika ceny práce - Královéhradecký kraj

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře OP Zaměstnanost

Seminář pro příjemce:
Pozvánka na seminář pro příjemce 27.11.2018
Prezentace ze semináře pro příjemce 27.11.2018

Informace o hodnocení a výběru projektů:
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu BeeMedia s.r.o.
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu BP Lumen s.r.o.
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu Obec Chotěvice
Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu Obec Suchovršice
Prezenční listina z jednání výběrového výboru 17.5.2018
Zápis z jednání výběrového výboru 17.5.2018