MAS Království Jestřebí hory

O nás Servis regionu Fotogalerie Kontakt

Filtry - zde klikněte pro jejich nastavení

Konkurs na ředitele / ředitelku ZŠ a MŠ Velké Svatoňovice

Publikováno: St 18.05.2022

Region: Jestřebí hory, Velké Svatoňovice

Přihlášky jsou přijímány do 15. června 2022

Starosta Obce Velké Svatoňovice v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky

Základní školy a Mateřské školy, Velké Svatoňovice, okres Trutnov, IČO 75015188, se sídlem Velké Svatoňovice 198, 542 35 Velké Svatoňovice

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů, organizační a řídící schopnosti, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Přihláška musí obsahovat:
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání / maturitní vysvědčení),
• čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na dny, doložené potvrzením o zaměstnání nebo potvrzením od zaměstnavatele,
• strukturovaný profesní životopis,
• písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu ve formátu A4),
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
• čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971),
• originál, popř. úředně ověřená kopie, lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele školy (ne starší 3 měsíců),
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný nástup: 1. srpna 2022

Přihlášky zasílejte doporučeně poštou, nebo doručte osobně na podatelnu OÚ Velké Svatoňovice
nejpozději do: 15. června 2022 do 12:00 hod. na adresu: Obecní úřad Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice 68, 542 35 Velké Svatoňovice.

Obálku označte slovy: „KONKURS – NEOTVÍRAT“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurs.

Ve Velkých Svatoňovicích dne 12. května 2022

Za Obec Velké Svatoňovice
Viktor Marek, starosta, v. r.

Přílohy / dokumenty:

ico-pdf ZŠ V. Svatoňovice - vyhlášení konkursního řízení.pdf [PDF, 162 kB]

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás